اتواسکلروز

بررسی اجمالی گوش میانی منطقه بین گوش خارجی و درونی است و حاوی استخوانهای ریزی است که امواج صوتی را تقویت می کند که اتوسکلروز با تشکیل غیر طبیعی استخوان در گوش میانی مشخص می شود که از لرزش این استخوان های ریز جلوگیری می کند و این باعث کاهش شنوایی می شود زیرا امواج […]