اختلال سازگاری چگونه درمان خواهد شد؟

بررسی اجمالی اختلال سازگاری شرایط مربوط به استرس می باشد و شما در پاسخ به یک واقعه استرس زا یا غیر منتظره استرس بیشتری از آنچه معمولاً انتظار می رود را تجربه می کنید و این استرس مشکلات مهمی در روابط شما در محل کار یا مدرسه ایجاد می کند. مشکلات کار، رفتن به مدرسه، […]