شرایطی که شما را در معرض خطر آمپیم قرار می دهد؟

آمپيم چيست؟ به آمپیم، پیوتراس یا پلوریت چرکی نیز گفته می شود که این وضعیتی است که در آن چرک در ناحیه بین ریه ها و سطح داخلی دیواره قفسه سینه جمع می شود و این منطقه به عنوان فضای پلور شناخته می شود. چرک مایعی است که پر از سلولهای ایمنی، سلولهای مرده و […]