آیا تیفوس (حصبه) عوارض دارد؟

تیفوس چیست؟ تیفوس بیماری است که در اثر عفونت با یک یا چند باکتری ریکتزیال ایجاد می شود که حشراتی مانند کک، کنه (چیگر)، شپش هنگام نیش زدن آن را منتقل می کند. کک، کنه، شپش انواع حیوانات بی مهره هستند که به بندپایان معروف هستند و هنگامی که بندپایان حامل باکتریهای ریکتزیایی کسی را […]