دنیای سلول‎های بنیادی و تمایز

بدن انسان از یک سلول دیپلوئیدی منفرد به نام زیگوت رشد می کند و در بزرگسالی حدود 85 تریلیون سلول را در خود دارد که هر روز بیش از 150 میلیارد سلول از آن تغییر می کند. همه این سلول‎ها از جمعیت کوچکی از سلول‎های بنیادی به اصطلاح “جنینی” و “بالغ” سرچشمه می گیرند که […]