سندرم پای بی قرار آیا بیماری تلقی می‎شود؟

بررسی اجمالی سندرم پای بی قرار (RLS) وضعیتی است که معمولاً به دلیل احساس ناخوشایند باعث ایجاد تمایل غیرقابل کنترل در حرکت دادن پاها می شود و این اتفاق معمولاً در ساعات شب یا شب هنگام در حالت نشسته یا دراز کشیده اتفاق می افتد که حرکت به طور موقت احساس ناخوشایند را کاهش می […]