سندرم کاپگراس چیست؟

بررسی اجمالی سندرم کاپگراس یک بیماری روانی است و همچنین به عنوان “سندرم ایمپاستر” یا “توهم کاپگراس” شناخته می شود. افرادی که این سندرم را تجربه می کنند باور غیر منطقی خواهند داشت که فردی را که می شناسند جایگزین یک شیاد شده است به عنوان مثال ممکن است همسر را به فریبکاری خود متهم […]