علل آسیت و عوامل خطر

بررسی اجمالی هنگامی که بیش از 25 میلی لیتر (میلی لیتر) مایعات در داخل شکم جمع می شود به عنوان  آسیت شناخته می شود که معمولاً زمانی اتفاق می افتد که کبد به درستی کار خود را متوقف کند و هنگامی که کبد بد کار می کند مایعات فضای بین پوشش شکم و اندام ها […]