تنها عامل خطر نوروم آکوستیک چیست؟

بررسی اجمالی نوروم آکوستیک که به عنوان شوانوم دهلیزی نیز شناخته می شود یک تومور غیرسرطانی و معمولاً با رشد کند است که بر روی عصب اصلی (دهلیزی) ایجاد می شود که از گوش داخلی به مغز شما منتهی می شود. شاخه های این عصب مستقیماً بر تعادل و شنوایی شما تأثیر می گذارد و […]

اتواسکلروز

بررسی اجمالی گوش میانی منطقه بین گوش خارجی و درونی است و حاوی استخوانهای ریزی است که امواج صوتی را تقویت می کند که اتوسکلروز با تشکیل غیر طبیعی استخوان در گوش میانی مشخص می شود که از لرزش این استخوان های ریز جلوگیری می کند و این باعث کاهش شنوایی می شود زیرا امواج […]