فاویسم

فاویسم نوعی بیماری ژنتیکی است که مبتلایان به آن از کمبود آنزیم گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز (G-6-PD) برخوردار هستند. این کمبود به این معنی است که مبتلایان باید هوشیار باشند و مراقب باشند از مصرف برخی غذاها خودداری کنند. فاویسم یک بیماری ژنتیکی و بیماران با کمبود گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز (G-6-PD) که آنزیمی برای بقای گلبول های قرمز […]