برونشکتازی

برونشکتازی چیست؟ برونشکتازی وضعیتی است که در آن لوله های برونش ریه شما برای همیشه آسیب دیده، گشاد و ضخیم می شود که این مجاری هوایی آسیب دیده باعث جمع شدن باکتریها و مخاط در ریه های شما می شود که این منجر به عفونت و انسداد مکرر مجاری تنفسی می شود و هیچ درمانی […]