هاری ویروسی کشنده

بررسی اجمالی هاری ویروسی کشنده است که از بزاق حیوانات آلوده به افراد و معمولاً از طریق گزش منتقل می شود. حیواناتی که به احتمال زیاد در ایالات متحده به بیماری هاری منتقل می شوند شامل خفاش ها، کایوت ها، روباه ها، راکون ها و گربه ها هستند. در کشورهای در حال توسعه آفریقا و […]