دیستروفی میوتونیک (DM) نوعی دیستروفی عضلانی

دیستروفی میوتونیک (DM) نوعی دیستروفی عضلانی است که عضلات و بسیاری از اعضای دیگر بدن را تحت تأثیر قرار می دهد. کلمه میوتونیک فرم صفتی کلمه میوتونی است که به عنوان ناتوانی در شل کردن عضلات به میل خود تعریف می شود. اصطلاح “دیستروفی عضلانی” به معنای تحلیل رفتن عضلانی پیشرونده همراه با ضعف و […]